έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

1 στα 3 «βενζινάδικα» με πειραγμένες αντλίεςΜικρότερη ποσότητα από την αναγραφόμενη στις αντλίες βάζουν το 30% των πρατηρίων καυ-σίμου στην Ελλάδα.Σύμφωνα με νέα έρευνα της διεύθυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραμ-ματείας Βιομηχανίας,η οποία πραγματοποιείται τον τελευταίο μήνα,το 1 στα 3 πρατήρια καυ-σίμου στην Ελλάδα βάζει στο αυτοκίνητο λιγότερα από τα αναγραφόμενα στην αντλία καύ-σιμα,σε ποσοστό που ανέρχεται από 5% έως 11%.
Για τον εντοπισμό των παραβατών έχει επιστρατευτεί το μυστικό αυτοκίνητο με το ειδικό ρε-ζερβουάρ που μετρά τις πραγματικές ποσότητες των λίτρων που φεύγουν από την αντλία και τις συγκρίνει με τις αναγραφόμενες.Έτσι,για να έχετε μια καλύτερη εικόνα του μεγέθους απά-της,κάνοντας αναγωγή των ποσοστών 5% και 11% σε ευρώ,έχουμε: για 50 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και με τιμή 1,43€ το λίτρο ο οδηγός χάνει από 3,5 έως 8€.


 Επιμέλεια: Βασίλης Παπαδόπουλος,  gocar 11/07/2016

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Βουλγαρία: Δημόσια απαγόρευση της μπούργκας

H βουλή της γειτονικής χώρας απαγόρευσε το τσαρσάφ και την μπούρκα

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο απαγόρευσε να φοριούνται σε ανοιχτούς χώρους στο σύνολο της χώρας το τσαρσάφ,που καλύπτει το πρόσωπο,και την μπούρκα.Σύμφωνα με τον νόμο στα άτομα που φοράνε τσαρσάφ ή μπούργκα θα επιβάλλεται αρχικά πρόστιμο 200 λέβα και σε περίπτωση συνέχισης 2000 λέβα.
…………………
Εκτός εφαρμογής αυτού του νόμου τέθηκαν οι χώροι υγείας,εργασίας και πολιτιστικών δρα-στηριοτήτων.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
Οι βουλευτές του κόμματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (σημ.: το τουρκο-μειονοτικό κόμμα της Βουλγαρίας) μετά από την ψήφιση,αντέδρασαν και  εγκατέλειψαν την αίθουσα του κοι-νοβουλίου,λέγοντας πως πρόκειται για μια διάκριση σε βάρος των μουσουλμάνων.
http://www.dha.com.tr/komsu-ulke-meclisi-carsaf-ve-burkayi-yasakladi_1338985.html  30/9/2016

Διαβάστε ακόμα:

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Πώς να βγάλετε βιβλιάριο,αν είστε ανασφάλιστος/η

Πώς να βγάλετε βιβλιάριο,αν είστε ανασφάλιστος/η
Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β).
Όπως ορίζει ο νόμος του 2006, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.
«Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», σημειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.
Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου απαιτούνται τα παρακάτω γενικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.
3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:
Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Βεβαίωση:
Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και
Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).
Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.

Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων
Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.
Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του
Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.
Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.
Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.
Παροχές
Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:
Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης.
Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Τουρκία: Εμπόριο μικρών κοριτσιών ...για νύφες!

Ετησίως 20 κορίτσια απάγονται στην Σμύρνη,ενώ στις οικογένειες τους δίνονται χρήματα έναντι σιωπής.


 Αποκαλύφθηκε ότι στα χωριά Σιριμλί και Ολγκουνλάρ του νομού Σμύρνης, έχει γίνει ¨παρά-δοση¨ κορίτσια να απάγονται και ακολούθως να δίνονται χρήματα στις οικογένειες τους ώστε να τα παντρέψουν δια της βίας.
Το θέμα το έφερε στην επικαιρότητα βουλευτής του CHP. O βουλευτής Σμύρνης του κόμματος CHP, μετέφερε στην επικαιρότητα τη βουλής τους ισχυρισμούς πως στην επαρχία Κιράζ της Σμύρνης μικρά κορίτσια παντρεύονται έναντι χρημάτων και ότι εάν κάποιες οικογένειες δεν παντρεύουν τα κορίτσια τους, κάποια τα απαγάγουν και ακολουθούν μετά παζάρια με την οικογένεια.
Σύμφωνα με το κείμενο της Γκιουλντέν Αϊντίν της εφημερίδας Χουριέτ, στα δύο αυτά χωριά ετησίως απάγονται περίπου 20 κορίτσια ηλικίας 12-21 ετών.
Οι απαγωγείς επιδιώκουν μετά να δώσουν χρήματα για να αποσπάσουν την σιωπή της οικογένειας,ενώ λέγεται πως στα χωριά αυτά υπάρχει και ¨ταρίφα¨.
Έτσι στις οικογένειες δίνονται για ένα κορίτσι 12 ετών 40 χιλιάδες λίρες, για τα 13χρονα 25 χιλιάδες λίρες, ενώ για τα 15χρονα δίνονται 20 χιλιάδες λίρες.
Οι περισσότερες από τις οικογένειες προτιμούν τα χρήματα. Τα παιδιά τις περισσότερες φορές απάγονται ημέρα Παρασκευή. Οι απαγωγείς πιστεύουν πως λόγω Σαββατοκύριακου δεν θα ασκηθεί καμία δίωξη και προσπαθούν στο μεταξύ να εξαφανιστούνε.   Η 15 ετών Σεριφέ Αβσάρ που ζει στο χωριό Σιριμλί, γλύτωσε με αστυνομική επιχείρηση που έγινε 85 μέρες μετά από την απαγωγή της.
Η Αβσάρ περιγράφει ως εξής αυτά που βίωσε: Πέρσι τελείωσα την 8η τάξη στο γυμνάσιο Κιράζ Χαλλιλέρ. Στις 7/1/2016 βγήκα έξω από το σπίτι νύχτα για να πάω στην τουαλέτα. Συνάντησα τον θετό μου αδερφό που με φώναξε στο σπίτι του. Ο Νετζατί Γκεντίκ (18) από το χωριό Ολγκουνλάρ ήταν εκεί. Δίπλα του ήταν και ένας άλλος άντρας. Και οι δύο με έπιασαν από το χέρι και περπατούσαμε επί 1,5 ώρα. Στο χωριό Ολγκουνλάρ έμεινα 2,5 μήνες. Η πόρτα ήταν πάντα κλειδωμένη. Δύο φορές απέδρασα αλλά με έπιασαν. Στις εφόδους που έκανε η στρατοχωροφυλακή, με έκρυβαν στον αχυρώνα. Με πήγαν σε σπίτια που δεν τα ήξερα. Όλο το χωριό ήξερε πως με είχαν απαγάγει. Όταν προσπάθησαν να φύγω  με είδαν αλλά όταν ήρθε η στρατοχωροφυλακή δεν το είπαν.  Δεν υποστηρίζουν το κράτος αλλά τους απαγωγείς. Διότι και οι ίδιοι έτσι παντρεύονται.  Ο Χουσεΐν Γκεντίκ-πατέρας του Νετζατί με φόβιζε λέγοντας μου ¨Από τώρα και μετά ποιος θα σε παντρευτεί ;¨. Τους καταγγέλλω όλους, να σαπίσουν στην φυλακή.¨
¨Το κορίτσι μου δεν πουλιέται¨
Η Νετζιμπέ Αβσάρ-μητέρα του κοριτσιού δηλώνει τα εξής:  ¨Υποστηρίζω απεριόριστα το κορίτσι μου. Στο χωριό Ολγκουνλάρ όλοι είναι συνένοχοι. Να μας υποστηρίξει το κράτος. Να αυξηθούν οι ποινές για τις απαγωγές μικρών κοριτσιών. Το κορίτσι μου δεν πουλιέται.  Το κορίτσι μας είναι η ακριβή μας. Όταν απήχθη φτάσαμε μέχρι την Άγκυρα και καταγγείλαμε το περιστα-τικό. Την κόρη μου εγώ στα σκουπίδια την βρήκα ; Όταν την βρήκαμε ήταν μέσα στις βρωμιές. Με την αγάπη και την στοργή μας θα βελτιωθεί¨.

………………….
Haber.sol.org  5/2/2017

Πηγή:  http://tourkikanea.gr/2017/02/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BD%CF%85%CF%86%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%84%CE%B9/

Διαβάστε ακόμα:

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Τουρκικά αιτήματα στην ...Ημαθία!

Τουρκικά αιτήματα στην ...Ημαθία!

Μπορούσε κάποιος να φανταστεί πριν λίγα χρόνια ότι ο τουρκικός δάκτυλος θα έφτανε να διεκδικεί δικαιώματα στην Ημαθία; Κι όμως, σήμερα εκεί βρισκόμαστε! Χωρίς έναν Τούρκο στην περιοχή,με μόνο πληθυσμιακό έρεισμα μερικές εκατοντάδες ημιμεταφερόμενους ρωμά από τη Θράκη που εργάζονται ως εργάτες γης,στήθηκε ΠΑΡΑΝΟ-ΜΑ ένας λατρευτικός χώρος ως βάση στην Αλεξάνδρεια και άνθρωποι συνδεδεμένοι με το προξενικό κύκλωμα της Θράκης βάλανε πόδι εκεί,με το πρόσχημα των “μαθημάτων Κορανίου”.
Μέχρι που προ ημερών (17/2/17) ήρθε η εντολή από την Αστυνομία κι έκλεισε το μεστζίτ (δηλαδή το μικρό τζαμί χωρίς μιναρέ).Φορέας της δήθεν θρησκευτικής πρωτοβουλίας είναι ο Μορφωτικός - Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Μουσουλμάνων Βέροιας,που έχει στο καταστατικό του άρθρο σχετικά με μαθήματα Κο-ρανίου και για θρησκευτικές εκδηλώσεις,αλλά λειτουργούσε τον συγκεκριμένο χώρο χωρίς άδεια από διετίας!
Ο Χουσεΐν Χουσεΐνογλου,πρόεδρος του συλλόγου,δήλωσε στην “Γκιουντέμ” (28/2/17) έκπληκτος και πολύ στε-ναχωρημένος γιατί δεν έκανε παρά ό,τι γίνεται και σε Αθήνα,Θεσσαλονίκη κτλ σε τμήματα συλλόγων που χρησιμοποιούνται ως χώροι προσευχής και συμπλήρωσε πως για τη λύση του προβλήματος “θα συναντηθεί με βουλευτές της περιοχής και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης”! Για να πάρει την προβλεπόμενη από τον νό-μο άδεια (από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) ούτε κουβέντα!
Φυσικά,έσπευσε να κατακεραυνώσει την ελληνική πολιτεία το φασιστικό κόμμα των τουρκοφρόνων DEB: “Μαθαίνουμε πως με εντολή από την Αστυνομία έκλεισε στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας το μεστζίτ που είχε ιδρυθεί εκεί εντός συλλόγου και βάσει του καταστατικού,από μέλη της τουρκικής μειονότητας Δ. Θράκης που έ-χουν μεταναστεύσει εκεί από τη Δ. Θράκη ένεκα οικονομικών λόγων.Το να ανοίγει ένα μεστζίτ και να εκ-πληρώνονται εκεί τα λατρευτικά καθήκοντα και να διδάσκεται το Κοράνι,πέρα από μειονοτικό δικαίωμα,είναι και ένα ανθρώπινο δικαίωμα.Ως κόμμα DEB καταγγέλλουμε αυτή την μεσαιωνική πρακτική σε βάρος αυτών των ανθρώπων και ζητάμε επειγόντως να αποδοθούν στον Σύλλογο Μουσουλμάνων Ημαθίας τα δικαιώματα να ανοίγουν ένα μεστζίτ (που είναι μειονοτικό και ανθρώπινο δικαίωμα),αλλά και το δικαίωμα στην λατρεί-α.Δεν αποδεχόμαστε ποτέ την κρατική χείρα πάνω στις θρησκευτικές μας ελευθερίες...”
Φυσικά απορρίπτει την κρατική χείρα της Αθήνας,γιατί η της Άγκυρας τον ταΐζει...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,φ. 489,3-3-2017,σελ. 3.

Διαβάστε ακόμα:

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Θα εποικιστούν ακατοίκητα ελληνικά νησιά;ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΙΡΛΙΚ
Eνδιαφέρεται και η Ρωσία για το σχέδιο της Ελλάδας να εγκαταστήσει πληθυσμό σε νησάκια και βραχονησίδες στο Αιγαίο!

Η Ελλάδα σχεδιάζει να εγκαταστήσει πληθυσμό σε νησιά, νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Η Ρωσία θέλει να αποτελέσει μέρος αυτού, το παρακολουθεί στενά και ενδιαφέρεται.
Σύμφωνα με έμπιστες πηγές οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών, το θέμα αυτό το είχαν εξετάσει  και συζητήσει λεπτομερώς κατά την επίσκεψη Καμμένου και Τσίπρα στην Ρωσία το 2016. Όπως είναι γνωστό την είδηση αυτή πρώτη την είχε θέσει στην επικαιρότητα η εφημερίδα BIRLIK στις 10 Ιανουαρίου.

Τώρα για το περιστατικό αυτό υπάρχει ευρεία αναφορά στην εφημερίδα SPUTNIK στην Ρωσία.

Greek Gov’t Plans to Populate Eastern Aegean Islets to Deter Turkish Claims

© AP Photo/ Hurriyet World 13:35 11.01.2017(updated 13:46 11.01.2017) Get short URL 054172

The Greek government intends to make a number of eastern Aegean islets habitable and populate them to deter Turkish claims to the land, media reported on Wednesday, citing a plan proposed by Deputy Minister of Shipping and Island Policy Nektarios Santorinios. Two of the eight Turkish soldiers, who fled to Greece in a helicopter and requested political asylum after a failed military coup against the government, are escorted by special police forces after the postponement of their interviews for asylum request at the Asylum Service in Athens, Greece, July 27, 2016 © REUTERS/ Alkis Konstantinidis /File Photo Greece to Decide on Turkish Officers’ Extradition Over Coup Links in Mid-January MOSCOW (Sputnik) – Measures including the building of infrastructure and projects such as the construction of beacons and military outposts are to be introduced on the islets to make them more habitable, according to a document presented in Parliament by Santorinios, Kathimerini newspaper reported. In October, Turkish President Recep Tayyip Erdogan criticized the post-World War I Lausanne Treaty, saying it was forced on Turkey by its opponents. He added that Turkey ceded islands with Turkish sanctuaries and mosques to Greece under the treaty. Following Erdogan’s remarks about the 1923 treaty, Greek Prime Minister Alexis Tsipras said that the Turkish leader’s statements threatened bilateral ties between Ankara and Athens. The Lausanne Treaty defined the boundaries of the modern state of Turkey and included provisions under which Ankara lost control over vast territories, which are now parts of Syria, Greece, Libya, Saudi Arabia and other countries in Asia, Africa and Europe. The Aegean dispute has been a major source of tension between Greece and Turkey since the 1970s, bringing the two countries to the brink of military confrontation in 1987 and 1996. Talks to resolve the issue began after 1999, when Turkey agreed to resolve the bilateral dispute as part of its accession deal with the European Union.


Σχόλιο: Καλά,επειδή υπήρξε μια αναφορά σε ρωσική εφημερίδα για το ελληνικό σχέδιο, αυτό σημαίνει πως ¨ενδιαφέρεται η Ρωσία¨; Μακάρι να είναι έτσι,αλλά απτά σημεία δεν βλέ-πουμε.
Tην επομένη του δημοσιεύματος σχετική ανακοίνωση-διαμαρτυρία (!) έβγαλε και το τουρκικό ΥΠΕΞ. Τυχαίο;


Πηγή: Posted on TourkikaNea Ιανουαρίου 13th, 2017