έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Γιά ποιούς ἐργαζόταν ὁ Χίτλερ;


Γιά ποιούς ἐργαζόταν ὁ Χίτλερ;

Ὁ παράφρων Φύρερ τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας,Ἀδόλφος Χίτλερ (1889-1945),πού αἱματοκύλισε τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο,ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικό φαινόμενο πού ἔχει δεχθεῖ πολλές ὥς σήμερα ἑρμη- νεῖες.Ἔχει γραφεῖ τεράστιος ἀριθμός μελετῶν καί βιβλίων,πού ἐπι- χειροῦν νά τοποθετήσουν ἱστορικά τήν μορφή αὐτή,συνάγοντας ἀνανεωμένα συμπεράσματα γιά τήν κατανόηση τοῦ ρόλου της στή νεώτερη εὐρωπαϊκή ἱστορία. 
Βέβαια,ἡ ἐπίσημη ἱστορική ἔρευνα,ἐπίπεδη καί «σιδερωμένη»,ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης,ἐξυπηρετώντας τά συμφέροντα τῶν ἰσχυ- ρῶν,πού εἶναι καί οἱ συνήθεις ἀρχιτέκτονες τῆς ἱστορίας,μένει στή φαινομενολογία,μή μπορώντας ἤ και μή θέλοντας νά προχωρήσει στό «δυσθήρατον» βάθος.
Ὑπάρχουν ὅμως καί σ’ αὐτά τά φαινόμενα ἐνδείξεις ἰσχυρές,πού πρέπει νά ληφθοῦν καί αὐτές ὑπόψει γιά μία ἐγγύτερη στά πράγ- ματα ἑρμηνεία.Ἕνα πρώτο ἰσχυρό στοιχεῖο εἶναι ἡ πολυσυζητημένη ἑβραϊκή καταγωγή τοῦ Χίτλερ, πού κατά πολλούς τοῦ δημιούργησε ἕνα ἰσχυρότατο σύμπλεγμα καί τήν τάση νά ἀποσιωπηθεῖ ὁπωσδήποτε.Σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι,ὅπως γίνεται ἀπό πολλούς δεκτό,ὁ Χίτλερ χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν διεθνῆ Σιωνισμό,γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων του,ἕνας ἀπό τούς ὁποίους ἦταν ἡ δημιουργία ἰουδαϊκοῦ κράτους πού θά ἐλέγχει τήν Μέση Ἀνατολή καί τά πετρέλαιά της.Γι’ αὐτό,τήν παλαιότερη πρόταση νά δημιουργηθεῖ ἰουδαϊκό κράτος στήν Οὐγκάντα, ἀντικατέστησε νεώτερη,τό κράτος αὐτό νά ἱδρυθεῖ στήν Παλαιστίνη.
Στή συνάφεια αὐτή πρέπει νά διευκρινισθεῖ ὅτι τό μέν ὄνομα «ἑβραῖος» ἔχει θρησκευτική σημασία καί ση- μαίνει τόν φορέα τοῦ ἑβραϊκοῦ θρησκεύματος.Τήν ἐθνικότητα ὅμως δηλώνει τό ὄνομα «ἰουδαῖος» (jew, juden-judentium,jewdaism κλπ).Γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός νά εἶναι ἀντιεβραῖος ἤ ἀντισημίτης,ἐμπλεκόμενος σέ ἀντιθρησκευτικές καί φυλετικές ἀντιπαραθέσεις.Τό ἐθνικιστικό καί ἰμπεριαλι- στικό στοιχεῖο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ εἶναι ὁ Σιωνισμός,πού γεννήθηκε στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί ταυτίζεται μέ τό ἐθνικιστικό-ἰμπεριαλιστικό στοιχεῖο του,τόν Φαρισαϊσμό.Τό φαρισαϊκό κίνημα,πού σταύρωσε καί τόν Χρι- στό,συνεχίζεται μέχρι σήμερα.Εἶναι δέ χαρακτηριστικό,ὅτι οἱ ἁπλοί καί ταπεινοί ἑβραῖοι εἶναι κατά τοῦ Σιω- νισμοῦ,δείχνοντάς το μέ συχνά ἀντισιωνιστικά συλλαλητήρια μέσα στό Ἰσραήλ.
Σύμφωνα λοιπόν,μέ μιά ἐκδοχή -πού ἀποκρούεται βέβαια ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό- ὁ Σιωνισμός ἐχρησιμοποίησε τόν Χίτλερ,ἐκμεταλλευόμενος τήν ὑπέρμετρη φιλοδοξία καί δαιμονική αὐτοπεποίθησή του.Ἔχει δέ ἀποδει- χθεῖ στίς τελευταῖες δεκαετίες ὅτι καί πολλοί ἀξιωματικοί τοῦ Χίτλερ,ἤ καί μέλη τῶν SS,ἦσαν ἑβραῖοι.Ὑπάρ- χουν,ἐξ ἄλλου,ἰσχυρές ἐνδείξεις, πού κατά τούς ἐρευνητές τῆς «ἄλλης πλευρᾶς» δέν μποροῦν νά ἀγνοηθοῦν: α) Ὁ Χίτλερ ἐκινεῖτο μέ κεφάλαια,ὅπως λέγεται,σιωνιστικά (σιωνιστικές ἐπιχειρήσεις πού συνεχίζονται μέχρι σήμερα). β) Ὁ Χίτλερ μέ τήν πολιτική του ἀνάγκασε τά μεγάλα ἑβραϊκά «κεφάλια» (διανοούμενους/ἐπιστή- μονες) νά περάσουν στίς ΗΠΑ καί νά ἀποτελέσουν τό σιωνιστικό ὑπόβαθρο τῆς ἀμερικανικῆς μεταπολεμικῆς πολιτικῆς γιά τήν παγκόσμια κυριαρχία. γ) Πειστικό εἶναι ἐπίσης τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Χίτλερ καί ὁ Ναζισμός στράφηκαν ἐναντίον τῶν «μικρῶν» ἑβραίων,ὥστε μέ το «ὁλοκαύτωμα» -διογκωμένο σέ ἀριθμούς- νά ἐφελκύ- σουν τήν παγκόσμια συμπάθεια γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων,μολονότι ἡ θυσία ὁποιουδή- ποτε ἀνθρώπου εἶναι πάντα σεβαστή καί μάλιστα μέσα στά φρικτά ναζιστικά κρεματόρια.Ὁ διωγμός ὅμως τῶν μικρῶν καί ταπεινῶν ἑβραίων ἀνάγκασε τούς ἑβραίους τῆς Εὐρώπης νά κατεβοῦν στό Ἰσραήλ καί νά ἐ- ποικισθεῖ τό νέο Κράτος,ἀναγκαῖο γιά τόν ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀνατολῆς καί τῶν πετρελαίων της.Εἰδικοί δέ ἐπι- στήμονες ἔχουν ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Νεκρά Θάλασσα,πού ἔχει ὅλα τά παράγωγα τοῦ πετρελαίου,εἶναι ὁ κρατή- ρας τεραστίων πετρελαιοφόρων στρωμάτων.
Ὅπως καί νἄχει τό πρᾶγμα,μέ τίς τρεῖς αὐτές κινήσεις ὁ Χίτλερ προσέφερε τήν μεγαλύτερη ὑπηρεσία στά σιωνιστικά σχέδια.Ἐπικίνδυνος ὅμως γιά τόν παγκόσμιο Σιωνισμό ἔγινε ὁ Χίτλερ,ὅταν φάνηκε ὅτι ἐργαζόταν γιά τόν ἑαυτό του,ὁπότε ἔπρεπε νά συντριβεῖ καί αὐτός καί οἱ ἰμπεριαλιστικές βλέψεις του.Πῶς μπορεῖ,ἄλλω- στε,νά ἐξηγηθεῖ ἡ ρητά ἐπισημαινόμενη ἀπό ΟΛΟΥΣ τούς ἱστορικούς,μακρά καί σκανδαλιστική «ἀδράνεια» τῆς γαλλικῆς καί ἀγγλικῆς,μετά δέ καί τῆς ἀμερικανικῆς,πολιτικῆς ἀπέναντι στόν Χίτλερ καί ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπέναντί του ἀνοχή ἤ καί εὔνοια ἀκόμη;
Πιστεύουμε ὅτι ὁ Χίτλερ ἔπαθε ὅ,τι καί ὁ Ναπολέων.Ὁ τελευταῖος ἦταν «εὐγενής»,μέλος τῆς φραγκικῆς φεου- δαρχίας.Τό 1776 ὁ πατέρας του ἀνανέωσε στην Β. Ἰταλία τόν οἰκογενειακό τους τίτλο τοῦ βαρώνου.Γι΄ αὐτό ὁ Ναπολέων σπούδασε στήν Στρατιωτική Σχολή τῆς Μπριέν,πού ἦταν μόνο γιά τούς Εὐγενεῖς.
Ὅσο ὁ Ναπολέων ἐργαζόταν,μένοντας στήν τάξη του,γιά τό συμφέρον τοῦ Ἀστισμοῦ καί τοῦ τεκτονισμοῦ (ὁ Ροβεσπιέρος καί οἱ Ἰακωβῖνοι ἦσαν μασόνοι), ἦταν ἀποδεκτός.Ὅταν ὅμως, λόγῳ τῆς ἀπεριόριστης φιλοδοξί- ας του καί αὐτός,τά ἔβαλε μέ τίς ἀνώτερες βαθμίδες τῆς φραγκικῆς φεουδαρχικῆς ἱεραρχίας (βασιλεῖς και αὐτοκράτορες τῆς Εὐρώπης),ἔπρεπε νά συντριβεῖ.Ἔτσι ἄρχισαν οἱ «συνασπισμοί» αὐτοκρατόρων καί βασιλέ- ων ἐναντίον του,ὥς τό Βατερλώ (1815).Τό ἴδιο καί ὁ Χίτλερ.Ὅσο ἐξυπηρετοῦσε τά σιωνιστικά συμφέροντα (ἐνσυνείδητα ἤ ἀνεπίγνωστα) δέν ἐνοχλήθηκε.Στό πνεῦμα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἡ ἐξολόθρευση μέρους τοῦ λαοῦ (popolo) δέν εἶναι πρόβλημα,ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦνται μέ τόν τρόπο αὐτό τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν.
Πιστεύω,ὅτι γίνεται κατανοητό,πώς ἀφοῦ τό ἔργο τῆς ἱστοριογραφίας δέν εἶναι ἡ δίκη καί καταδίκη γεγονό- των καί προσώπων,ἀλλά κυρίως ἡ ἑρμηνεία τους,πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψει καί νά σταθμίζονται ὅλες οἱ προσπάθειες ἑρμηνείας τοῦ χιτλερικοῦ φαινομένου καί τῶν τερατουργημάτων του.Ἄλλωστε,σήμερα,μετά την ἀποκτηθεῖσα τεράστια τραγική πείρα,ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι σέ θέση νά συναγάγει ἀσφαλέστερα συμπερά- σματα γιά τή νουθεσία καί αὐτοπροστασία της καί μάλιστα ἀπό θλιβερά κακέκτυπα τοῦ Χίτλερ καί τοῦ Ναζι- σμοῦ,πού καί σήμερα ἐμφανίζονται.

π. Γ. Δ. Μεταλληνός,«Ἀντιμέτωποι μέ τήν πλάνη»,Ὀρθόδοξη Κυψέλη,Θεσσαλονίκη 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.