έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Τό Βυζάντιο στόν Ἀραβοϊσλαμικό καθρέφτη

Ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Τό Βυζάντιο ὅπως τό εἶ- δαν οἱ Ἄραβες» κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶναι πνευ- ματικό γεγονός πρώτης τάξης.Μιά τόσο σημαντική
ἐργασίαξίζει τῆς προσοχῆς ὅλων τῶν πνευματικά
ἐνεργῶν πολιτῶν.
Τό βιβλίο εἶναι ἡ διδακτορική διατριβή τῆς Λιβανέζας καθηγήτριας Νάντια Ἐλ Σέιχ στό Χάρβαρντ καί ἐξε- τάζει τήν εἰκόνα τῶν Βυζαντινῶν στά μάτια τῶν Ἀρά- βων κατά τή διάρκεια 8 αἰώνων.Τά ἐπί μέρους κεφά- λαια δείχνουν τήν μετεξέλιξη τῆς εἰκόνας αὐτῆς στίς διάφορες χρονικές περιόδους,παραμένει ὅμως στα- θερός ὁ θαυμασμός τῶν Ἀράβων γιά τίς τεχνικές καί καλλιτεχνικές δεξιότητες τῶν Ρούμ.
Χτίζουν καί διακοσμοῦν τά σπουδαιότερα μνημειακά τους ἔργα μέ ὑλικά καί τεχνίτες ἀπό τήν Κωνσταντι- νούπολη,υἱοθετοῦν τό κρατικό καί διοικητικό του μο- ντέλο,ἀναζητοῦν τά κλασικά ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλή- νων πού προμηθεύονται -μαζί μέ μεταφραστές- ἀπό τούς Βυζαντινούς...
Παράλληλα θαυμάζουν τήν ὀμορφιά τῶν γυναικῶν καί ἀποροῦν μέ τήν ἐλευθερία τους,ἀλλά καί μέ τήν μονογαμία τῶν ἀνδρῶν,μαίνονται κατά τοῦ Νικηφό- ρου Φωκᾶ (λογικό),ἐντυπωσιάζονται ἀπό τήν πρωτεύουσα Πόλη καί τά ἀριστουργήματά της.
Τό βιβλίο (τῶν Ἐναλλακτικῶν Ἐκδόσεωνεἶναι πραγ- ματικά πολύτιμο.Ὄχι μόνο γιά τήν ἐκπληκτική δου- λειά τῆς συγγραφέως,ἀλλά καί γιά τήν ἰσάξια δουλειά τοῦ μεταφραστῆ Ν. Κελέρμενου,χωρίς τίς σημειώσεις καί τό γλωσσάριο τοῦ ὁποίου ἡ ἀνάγνωση θά ἦταν πε- ριπλάνηση σέ terra incognita. Ὀφείλουμε χάριτες καί στούς δύο γιά τήν συμβολή τους στήν συλλογική αὐτο- γνωσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.